time (+98)21-22841820
  • English (English)
  • کوره های صنعتی
  • کوره های قوس الکتریکی

روش هاي کاربرد و پخت (زینتر)

برای رسیدن به بهترین کارآیی محصولات شرکت ، نیاز به اطلاع رسانی می باشد، زیرا ممکن است بعضی از مشتریان تجربه کافی در زمینه نصب و زینتر محصولات نسوز را نداشته باشند ، لذا بعضی ازاین موارد به شرح زیر توضیح داده می شود ، در صورتیکه نیاز به اطلاعات بیشتری بود لطفا با واحد مهندس فروش تماس بگیرید: